Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 25 2016

Reposted fromotters otters viaopuszek opuszek
7791 b28a 500
Reposted fromcalifornia-love california-love viaLuukka Luukka
Reposted frombiru biru viacats cats
W Polsce jesteśmy pierwszym od dwustu lat pokoleniem, które nie ma z czym walczyć. Nie ma okupanta, komunizmu, systemu, który nas ciemięży i musimy go lać po gębie. Nie ma też jasnych drogowskazów: to jest dobre, a to złe. Możemy wszystko. Tylko że z tą wolnością łączy się pewna doza samotności, niemożności realizacji. Jeśli masz do dyspozycji wszystko, to nie masz nic. Jeśli sama sobie nie dasz kierunku, nikt ci go nie da. A jak masz do wyboru trylion opcji, to jest klęska urodzaju.
— Tomek Michniewicz (źródło: http://tnijurl.com/tmwywiad/)
Reposted fromzelka zelka viairmelin irmelin
Kiedy ktoś wyznaje ci swoją miłość, to jest to serio srogie. On wtedy tak właściwie mówi «Jestem całkowicie podatny na Ciebie. Masz moc wystarczającą do kompletnego zniszczenia mnie emocjonalnie, ale ufam że tego nie zrobisz.»
http://blasianxbri.tumblr.com/post/76873770896
Reposted frommarsjaninzmarsa marsjaninzmarsa
Unikam ludzi, którzy bezczelność mają za odwagę, delikatność za tchórzostwo, a milczenie jako niewiedzę.
— Khalil Gibran
7674 719a
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viadreamingboy dreamingboy

September 24 2016

9951 14eb 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaikari ikari
5422 5df0
0110 8874
Reposted fromsarazation sarazation viaikari ikari
1088 f77f
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viaikari ikari
pozdro wege
Reposted fromtfu tfu viaikari ikari
7769 2795
Reposted fromcalifornia-love california-love viazmora zmora
6052 3b39
Reposted fromGIFer GIFer viadukander dukander

September 23 2016

0456 f200 500
Reposted fromfungi fungi viaikari ikari

September 19 2016

5259 643b
Reposted fromkrzysk krzysk viabarock barock
7672 9b0f 500
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viadepth depth
Reposted fromHornyBogdan HornyBogdan viadepth depth
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl