Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 15 2016

Reposted fromgruetze gruetze viabzium bzium
1204 4ec1
Reposted fromsiegmunda siegmunda vianothingwrong nothingwrong
3420 41e3 500
Reposted fromkjuik kjuik vianothingwrong nothingwrong
8448 ae1d
Reposted fromlonely-girl lonely-girl vianothingwrong nothingwrong
3929 4ea3 500
Reposted fromthinredline thinredline viavaka vaka
1226 7d24
Reposted fromlifedownthespiral lifedownthespiral viavaka vaka
Reposted fromiv-vi iv-vi viatfu tfu
5567 448b
Reposted fromcorvax corvax
Trzeba nauczyć się samemu zasypiać, nie dać się... ani bezsenności, ani snom. Samemu robić rano jedną kawę, a wieczorem grzać dłonie herbatą, mnóstwem herbaty. I nigdy nie pozwolić, żeby wątpliwości przejęły nad Tobą kontrolę. Iść do przodu, cokolwiek by się nie działo. Nie patrzeć wstecz i nie zastanawiać się, które decyzje były dobre, a które mogły na zawsze wszystko zniszczyć.  Żyj, bo masz 20 lat i w sumie wszystko przed Tobą. 
— You learn to live without.
Reposted fromSpecies5618 Species5618 viaiamnotarobot iamnotarobot
4873 6379 500
Reposted fromnyaako nyaako viairmelin irmelin
1892 ed7f
Reposted frompannakojot pannakojot viaiamnotarobot iamnotarobot
5071 f403 500
Reposted fromalcohoolic alcohoolic viairmelin irmelin
1291 e878 500
Reposted fromcontroversial controversial viairmelin irmelin
2598 ef24 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma viakucyk kucyk
0107 a285 500
Reposted fromfungi fungi viakucyk kucyk
0640 85c2 500
Reposted fromkjuik kjuik viakucyk kucyk
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl