Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 29 2017

2111 945d 500

xshaydx:

I could live here… but staying the night was great too.
photo : @xshaydx

Reposted fromAmericanlover Americanlover viacorvax corvax
4963 198e
Reposted fromundertow undertow viacorvax corvax
5994 5b2c 500
Reposted fromhasitsclaws hasitsclaws viadreamingboy dreamingboy
4182 84cf 500
Reposted frompotatolovero potatolovero viacoffee coffee
5616 9b5e 500
Jam jars
Reposted fromsniku sniku viastonerr stonerr
0842 a418
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viacorvax corvax
1958 273f 500
2//
Reposted fromrawwwr rawwwr viastonerr stonerr
3366 91d5
Reposted fromjustsomekat justsomekat viabzium bzium
9112 c020 500
Reposted fromtereska tereska viabarock barock
2936 dd9c
Reposted fromoutline outline viabarock barock
0472 475b
Reposted fromfavv favv viastonerr stonerr
4506 0f03
Reposted fromthesarren thesarren viajstrbl jstrbl
3263 232f
3255 8b9c 500
Reposted frommayamar mayamar viajstrbl jstrbl
Reposted frompeper peper viajstrbl jstrbl
Miłość nie zna żadnych granic. Może przyjść do Ciebie w najmniej spodziewanym momencie. Może się skończyć, a potem wybuchnąć z podwójną siłą. Jeśli ktoś jest Ci przeznaczony, to prędzej czy później pojawi się na Twojej drodze. A nawet jeśli Wasz związek nie od razu się uda, nie oznacza to wcale, że nie jesteście dla siebie stworzeni. Prawdziwa miłość zawsze wraca, bez względu na to, co się dzieje. Może po prostu trzeba odczekać trochę czasu, dojrzeć do niej.
— Amanda Seyfried
Reposted fromfrom-my-soul from-my-soul vialullaby lullaby
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl